Κεντρική Μακεδονία

Δημοσιεύτηκε η Ανοικτή Πρόσκληση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επιλογή έργων αστικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Κεντρικής Μακεδονίας» του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007-2013.

Παρακαλώ βρείτε την πρόσκληση εδώ.