Ιόνια Νησιά

Δημοσιεύτηκε η Ανοικτή Πρόσκληση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την επιλογή έργων αστικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.

Παρακαλώ βρείτε την πρόσκληση εδώ.