Κατανομή των Πόρων στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA

Στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA τοποθετήθηκαν €258 εκατ, τα οποία προέρχονται από πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ένα Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ως εξής:

α/α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενδεικτική θεματική προτεραιότητα Άξονας Προτεραιότητας Ποσό (EUR)
1 ΕΠ Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 43 Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής (Άξονας Προτεραιότητας 6) 10,000,000
2 Περιφερειακό ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Άξονας Προτεραιότητας 7) 20,000,000
3 Περιφερειακό ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Άξονας Προτεραιότητας 8) 15,000,000
4 Περιφερειακό ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 44, 59, 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Άξονας Προτεραιότητας 9) 10,000,000
5 Περιφερειακό ΕΠ Αττικής 61 Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών (Άξονας Προτεραιότητας 4) 50,000,000
6 Περιφερειακό ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 49, 61, 44 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης (Άξονας Προτεραιότητας 7) 15,000,000
7 Περιφερειακό ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Άξονας Προτεραιότητας 8) 10,000,000
8 Περιφερειακό ΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Άξονας Προτεραιότητας 4) 20,000,000
9 Περιφερειακό ΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Άξονας Προτεραιότητας 5) 40,000,000
10 Περιφερειακό ΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου (Άξονας Προτεραιότητας 6) 15,000,000
11 Περιφερειακό ΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Άξονας Προτεραιότητας 7) 15,000,000
12 Περιφερειακό ΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 44, 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Άξονας Προτεραιότητας 8) 28,000,000
13 Περιφερειακό ΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 61 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Άξονας Προτεραιότητας 9) 10,000,000
Σύνολο: 258,000,000