Λάρισα 5 Απριλίου 2011

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθεντια οι παρουσιάσεις της ημερίδας της Λάρισας

Η πρωτοβουλία JESSICA:

Η αξιοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στις Περιφέρειες: