Ηράκλειο 14 Απριλίου 2011

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται οι παρουσιάσεις της ημερίδας του Ηρακλείου

Η πρωτοβουλία JESSICA:

Η αξιοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στις Περιφέρειες: