Σχετικό θεσμικό πλαίσιο

Οι παρακάτω σύνδεσμοι παραθέτουν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο:

 • Νote of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period (στα Αγγλικά)
 • Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (COCOF_10-0014-04-EN) (στα Αγγλικά)
 • Guidance Note in the Building Sector on eligibility of energy efficiency and renewable energies interventions under the ERDF and the Cohesion Fund (2007-2013) in the building sector including housing (στα Αγγλικά)
 • Guidance Note on Financial Engineering (στα Αγγλικά)
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 284-2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 832-2010 της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080-2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999
 • Κανονισμός (EK) αριθ. 1083-2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828-2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 35996/ΕΥΣ/5362/3-09-2010 για τη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA» – ΦΕΚ 1388/Β/3-09-2010
 • Πρώτη Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 35996/ΕΥΣ/5362/3−09−2010 περί της Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει –    ΦΕΚ 1607/Β/4-10-2010 – ΚΥΑ 44915/ΕΥΣ 6091
 • Υπουργική Απόφαση 18150 (ΦΕΚ Β 1341/24.04.2012) Προδιαγραφές σύνταξης σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης
 • Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ερμηνεία της έννοιας των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) στο πλαίσιο εφαρμογής του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA
 • ΦΕΚ 1494Β/04.05.2012 (Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης 26804/16.6.2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) σχετικά με το ‘Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων’
 • Δεύτερη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β) περί της Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει (ΦΕΚ 811/Β/19-03-2012 – ΚΥΑ 10846/ΕΥΣ1973)
 • Τρίτη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β) περί της Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει (ΦΕΚ 3003/Β 12-11-2012 – ΚΥΑ 45603/ΕΥΣ5167)
 • Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη έργων αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα (Απόφαση καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων SA 34405)
 • Τέταρτη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β) περί της Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει (FEK_3623_B_31_12_2014)
 • Πέμπτη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β) περί της Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως ισχύει (ΦΕΚ 2915/Β 31-12-2015)